ارز عرضه شده

8مطلب موجود می باشد.
به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز شنبه  مورخ اول مهر ماه ۱۴۰۲ معادل ۱۳۹ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۸۴ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 139میلیون دلار به صورت حواله


 مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روزشنبه  اول مهرماه ۱۴۰۲ به معادل ۱۳۹میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز چهارشنبه  مورخ ۲۹  شهریورماه ۱۴۰۲ معادل ۴۳۰ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۳۶۳ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه ۴۳۰ میلیون دلار به صورت حواله


 مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ به معادل ۴۳۰میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،…

به گزارش خبر انرژی  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روزچهار شنبه مورخ 22شهریورماه 1402 معادل 67 میلیون دلار و مجموع  ارز معامله شده به صورت حواله معادل 39 میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 67 میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز چهارشنبه 22 شهریورماه 1402 به معادل 67میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی  به نقل از روابط عمومی…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما امروز (یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱) معادل ۲۴۳ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۲۱۳ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 243 میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز جاری به معادل ۲۴۳ میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما ، شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ معادل ۹۰ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۷۵ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 90 میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز جاری به معادل ۹۰ میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما امروز (دوشنبه مورخ 1402/01/28) معادل 268 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 130 میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 268 میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز جاری به معادل 268 میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما دیروز (یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷) معادل ۱۲۵ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۹۲ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 125 میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز جاری به معادل ۱۲۵ میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) امروز (چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۶) معادل ۲۶۰ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه در روز جاری معادل ۱۰۹ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه ۲۶۰ میلیون دلار در سامانه نیما


مجموع ارز عرضه شده در سامانه نیما در روز جاری به معادل ۲۶۰ میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه…